Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 407/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-09-24

Sygn. akt VI Ka 407/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 września 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Klara Łukaszewska (spr.)

Sędziowie SO Marek Klebanowicz SO Andrzej Tekieli

Protokolant Jolanta Kopeć

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Lesława Kwapiszewskiego

po rozpoznaniu w dniu 24 września 2013r.

sprawy M. P.

o wyrok łączny

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu

z dnia 10 września 2012 r. sygn. akt II K 709/12

I.zmienia zaskarżony wyrok wobec skazanego M. P. w ten sposób, że uchyla rozstrzygnięcia z pkt I i II części dyspozytywnej i na podstawie art. 572 kpk postępowanie o wydanie wyroku łącznego w tym zakresie umarza,

II. w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy

III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. G. kwotę 147,60 zł w tym 27,60 zł podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej obrony skazanego z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 100,50 złotych tytułem zwrotu wydatków,

IV. zwalnia skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając nimi Skarb Państwa

Sygn. akt VI Ka 407/13

UZASADNIENIE

M. P. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie sygn. akt II K 409/03 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk popełnione w dniu 18 czerwca 2003 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 (czterech) lat próby, przy czym postanowieniem tego Sądu z dnia 18 maja 2006 r. zarządzono wykonanie tej kary,

2. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie sygn. akt VI K 59/05 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk popełnione w dniu 27 listopada 2004 r. na karę 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesiąci) złotych każda,

3. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie sygn. akt VI K 679/05 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 19 maja 2005 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

4. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie sygn. akt II K 346/05:

a) za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione w dniu 13 stycznia 2005 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

b) za ciąg przestępstw z art. 279 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk popełnionych w okresie od 29 października 2004 r. do 12 stycznia 2005 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

c) za przestępstwo z art. 279 § 1 kk popełnione bliżej nieustalonego dnia w okresie od 6 do 12 stycznia 2005 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

d) za przestępstwo z art. 278 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w dniach od 8 do 9 listopada 2004 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

za które to przestępstwa i ciąg przestępstw wymierzono karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

5. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 12 września 2006 r. w sprawie sygn. akt II K 184/06:

a) za przestępstwo z art. 190 § 1 kk popełnione w dniu 12 listopada 2005 r. na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności,

b) za przestępstwo z art. 190 § 1 kk popełnione bliżej nieustalonego dnia lutego 2006 r. na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności,

c) za przestępstwo z art. 278 § 3 kk popełnione w dniu 17 lutego 2006 r. na karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności,

za które to przestępstwa wymierzono karę łączną 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

6. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 6 października 2008 r. w sprawie sygn. akt VI K 715/08 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 10 czerwca 2008 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

7. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 22 października 2008 r. w sprawie sygn. akt II K 190/08 za przestępstwo z art. 207 § 1 kk popełnione w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 15 marca 2006 r. oraz w okresie od 17 kwietnia 2008 r. do 5 lipca 2008 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

8. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sygn. akt VI K 716/08 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk popełnione w dniu 2 maja 2008 r. na karę 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

9. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie sygn. akt II K 1432/10 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 12 listopada 2010r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 (dwóch) lat próby,

10. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie sygn. akt II K 1043/11:

a) za przestępstwo z art. 224 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 19 lipca 2011r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

b) za przestępstwo z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione dnia 19 lipca 2011 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

za które to przestępstwa wymierzono karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

11. Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie sygn. akt II K 1298/11:

a) za przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 30 listopada 2010r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

b) za przestępstwo z art. 207 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 14 września 2010r. do 31 listopada 2010r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

za które to przestępstwa wymierzono karę łączną 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

Sąd Rejonowy w Bolesławcu wyrokiem z dnia 10 września 2012r. w sprawie sygn. akt II K 709/12:

I. na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk i art. 89 § 1 a kk w zw. z art. 569 § 1 kpk kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w pkt 9 i 11 części wstępnej wyroku połączył i orzekł wobec skazanego M. P. karę łączną 2 (dwóch) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet orzeczonej w pkt I części dyspozytywnej wyroku kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył skazanemu okres odbytych przez niego kar pozbawienia wolności w sprawach opisanych w pkt 9 i 11 części wstępnej wyroku,

III. na podstawie art. 572 kpk w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 kpk w zw. z art. 85 kk w pozostałym zakresie postępowanie umarza,

IV. na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu,

V. na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze oraz na podstawie § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądził do Skarbu Państw na rzecz adw. D. G. tytułem nieopłaconej obrony z urzędu kwotę 120 zł oraz dalsze 27,60 zł tytułem podatku VAT.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł obrońca skazanego w części dotyczącej orzeczenia o karze.

Na podstawie art. 444 kpk i art. 425 § 1 – 3 kpk wyrokowi temu zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który miał wpływ na treść orzeczenia – polegający na pominięciu okoliczności przemawiających za zastosowaniem pełnej absorpcji.

W związku z powyższym na podstawie art. 437 § 2 kpk skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie skazanemu kary w wymiarze najniższym kary jednostkowej ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Bolesławcu w celu ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja obrońcy skazanego okazała się zasadna o tyle, iż skutkowała zmianą zaskarżonego wyroku, jednakże z innych powodów niż te podniesione we wniesionym środku odwoławczym.

Wyrok łączny zgodnie z art. 569 § 1 k.p.k. wydaje się, jeżeli zachodzą warunki orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby skazanej wyrokami różnych sądów. Jak zaś stanowi art. 85 k.k. warunki do orzeczenia kary łącznej zachodzą, gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok chociażby nieprawomocny co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Określenie „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego przestępstwa lub kolejnych przestępstw.

Mając na uwadze kierunek apelacji i granice zaskarżenia podkreślić należy, iż Sąd I instancji prawidłowo ustalił, iż w niniejszej sprawie zaistniały podstawy do orzeczenia kary łącznej wyłącznie w zakresie dwóch wyroków, opisanych w pkt. 9 i 11 części wstępnej, a przez to także do wydania co do nich wyroku łącznego. W pozostałym zakresie Sąd Okręgowy stwierdza, że dokonane przez Sąd Rejonowy i niekwestionowane przez skarżącego ustalenia faktyczne co do zaistniałych zbiegów realnych przestępstw zostały poczynione prawidłowo, zgodnie ze zgromadzonym i ujawnionym w sprawie materiałem dowodowym. Sąd I instancji wskazał także powody, na których oparł rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego co do pozostałych opisanych w części wstępnej wyroków oraz decyzję tą należycie umotywował. Sąd Okręgowy, działający jako Sąd odwoławczy, jest zwolniony od obowiązku przeprowadzania szczegółowej oceny materiału dowodowego zebranego w sprawie i może poprzestać na odwołaniu się do rozważań zawartych w uzasadnieniu wyroku Sądu I instancji. Jest to możliwe albowiem uzasadnienie wyroku pierwszoinstancyjnego w pełni realizuje wymogi określone w art. 424 § 1 kpk, a sam skarżący w tej części ustaleń i ocen tych nie kwestionuje (por. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie V KK 177/07, LEX nr 354289).

M. P. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 25 stycznia 2011 r. sygn. akt II K 1432/10 za przestępstwo z art. 178 a § 1 k.k. i art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 12 listopada 2010 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 2 lata. Natomiast wyrokiem Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn. akt II K 1298/11 został skazany za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 30 listopada 2010 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie od 14 września 2010 r. do 31 listopada 2010 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i orzeczono wobec niego karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Wszystkie te występki zostały popełnione po dacie wejścia w życie nowelizacji kodeksu karnego z dnia 5 listopada 2009 r., a tym samym wobec skazanego miał również zastosowanie przepis art. 89 § 1 a k.k.

Stosownie bowiem do art. 89. § 1 k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może w wyroku łącznym warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69 k.k. W myśl zaś art. 89 § 1a k.k. w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Należy zatem stwierdzić, że interpretacja art. 89 § 1 k.k. pozwala na sformułowanie wniosku, iż orzeczona w uregulowanej tym przepisem sytuacji kara łączna nie musi zostać warunkowo zawieszona, lecz można ją orzec jako karę bezwzględną, w konsekwencji zaś dolegliwość związana z wykonaniem takiej kary, jeśli sąd zrezygnuje z pełnej absorpcji (do czego wszak nie jest zobowiązany), może okazać się większa niż dolegliwość, jaka wiązałaby się z wykonaniem wszystkich, niepołączonych kar jednostkowych.

Jednakże zauważyć należy, iż wyrok w sprawie sygn. akt II K 1432/10 Sądu Rejonowego w Bolesławcu uprawomocnił się w dniu 02 lutego 2011 r. i od tego dnia rozpoczął wobec skazanego bieg dwuletni okres próby, który zakończył się z dniem 02 lutego 2013 r. Stosownie zatem do art. 76 § 1 k.k. z dniem 02 września 2013 r. wobec skazanego nastąpiłoby zatarcie skazania, gdyby wobec M. P. nie miała zastosowania regulacja z art. 76 § 2 k.k. wobec orzeczenia względem niego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. Oczywistym jest jednakże, iż wobec upływu z dniem 2 września 2013 r. sześciomiesięcznego terminu wskazanego w art. 75 § 4 k.k. wykonanie tejże kary nie może być zarządzone. O ile za bezsporne należy uznać, iż instytucja wyroku łącznego nie została ustanowiona wyłącznie dla poprawienia sytuacji prawnej skazanego, to nie do zaakceptowania jest również, by wydanie takiegoż wyroku sytuację tę miało niewspółmiernie pogorszyć, w szczególności ponad dolegliwość wynikającą z kar orzeczonych wobec skazanego w jednostkowych wyrokach, podlegających łączeniu. W niniejszej zaś sprawie utrzymanie w mocy orzeczonej względem skazanego kary łącznej w pkt. I części dyspozytywnej zaskarżonego wyroku w istocie prowadziłoby do wykonania kary pozbawienia wolności, pomimo upływu okresu wskazanego w art. 75 § 4 k.k. Sąd Odwoławczy natomiast w pełni podziela i akceptuje pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, iż wydaniu wyroku łącznego sprzeciwia się sytuacja, gdy wymierzona kara, za pozostające w zbiegu realnym przestępstwo, w czasie orzekania w przedmiocie kary łącznej nie mogła być już wykonana i nigdy do wykonania nie może zostać wprowadzona. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2013 r. III KK 401/12 OSN poz. 68, zeszyt 8 2013).

W tym stanie rzeczy, wobec braku warunków do wydania wyroku łącznego stosownie do art. 440 k.p.k. należało uchylić zaskarżony wyrok w pkt. I i II części dyspozytywnej i na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, a co zatem idzie orzeczenia kary łącznej co do dwóch skazań objętych wyrokami w sprawie II K 1432/10 i II K 1298/11 Sądu Rejonowego w Bolesławcu umorzyć.

W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok jako słuszny i prawidłowy podlegał utrzymaniu w mocy (art. 437§1 k.p.k.) Nie był przy tym dotknięty uchybieniami określonymi w art. 439 k.p.k. i art. 440 k.p.k.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze i § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy adw. D. G. kwotę 120 zł wraz z kwotą 27,60 zł tytułem podatku od towarów i usług za obronę skazanego w sprawach o wydanie wyroku łącznego. Nadto stosownie do § 19 pkt. 2 wskazanego rozporządzenia zasądził kwotę 100,50 zł tytułem niezbędnych wydatków poniesionych przez adwokata a związanych z dojazdem do siedziby Sądu Okręgowego z miejscowości B..

Mając na uwadze sytuację materialną skazanego oraz fakt odbywania przez niego kary pozbawienia wolności Sąd Okręgowy na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zwolnił M. P. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Wyk. J.K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Herka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Klara Łukaszewska,  Marek Klebanowicz Andrzej Tekieli
Data wytworzenia informacji: