Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Ka 329/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-08-06

Sygn. akt VI Ka 329/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2013r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w VI Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Tomasz Skowron (spr.)

Sędziowie SO Waldemar Masłowski

SO Andrzej Wieja

Protokolant Małgorzata Dzieniszewska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Lesława Kwapiszewskiego

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2013r.

sprawy W. B.

o wyrok łączny

z powodu apelacji wniesionej przez skazanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Kamiennej Górze

z dnia 8 kwietnia 2013r. sygn. akt VIII K 151/13

I.  uchyla zaskarżony wyrok wobec skazanego W. B.i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze VIII Zamiejscowemu Wydziałowi Karnemu z siedzibą w Kamiennej Górze do ponownego rozpoznania;

II.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. G. kwotę 147,60 zł w tym 27,60 zł podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej obrony skazanego z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

Sygn. akt VI Ka 329/13

UZASADNIENIE

W. B. skazany został prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie sygn.akt II K 157/08 za przestępstwa z art. 286§1 kk i 297§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 91§1 kk popełnione 21 i 23 lutego 2008r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

II.  Sądu rejo nowego w Świdnicy z dnia 2 lutego 2006r. na karę 1 roku pozbawienia wolności :

- z art. 288§1 kk popełnione 17 lutego 2006r na karę 1 roku pozbawienia wolności,

- z art. 278§1 kk popełnione w dniu 17 lutego 2006r na karę 6 miesięcy

pozbawienia wolności,

- z art. 158§1 kk popełnione w dniu 17 lutego 2006r n karę 8 miesięcy

pozbawienia wolności,

- z art. 223§1 kk i 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione 17 lutego 2006r. na

karę 1 roku pozbawienia wolności ,

oraz na karę łączną obejmującą ww skazania w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności,

III.  Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z 29 kwietnia 2009r w sprawie sygn-. akt II K 164)08 za przestępstwo z art. 280§1 kk i 286§2 kk w zw. z art. 11§2 kk popełnione w dniu 5 października 2008r. na karę 2 lat pozbawienia wolności,

IV.  Sądu Rejo nowego w Kamiennej Górze z dnia 1 lutego 2012 w sprawie II K 722)11 za przestępstwo z art. 280§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 64§1 kk popełnione w dniu 13 listopada 2011r na karę 3 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VIII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kamiennej Górze wyrokiem łącznym z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie VIII K 151)13:

1.  na podstawie art. 569§1 kpk w zw. z art. 85 i 86§1 kk połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w punktach I – III części wstępnej wyroku łącznego i wymierzył W. B. karę łączną 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego obejmującego pozostałe z wymienionych wyżej skazań ,

3.  na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył W. B. okres od dnia 30 listopada 2010r. do dnia 29 czerwca 2011r.,

4.  pozostawił bez zmian pozostałe orzeczenia zawarte w wyrokach opisanych w części wstępnej wyroku łącznego,

5.  zasądził od Skarbu Państwa na rzecz A. M. kwotę 147,60 zł.,

6.  na podstawie art. 624§1 kpk i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973r o opłatach w sprawach karnych zwolnił W. B. od ponoszenia kosztów postępowania obciążając nimi Skarb Państwa i nie wymierzył mu opłaty w sprawie.

Z powyższym wyrokiem nie zgodził się skazany W. B.

W osobiście sporządzonej apelacji skazany nie sprecyzował zarzutów stawianych zaskarżonemu orzeczeniu. Wskazał jedynie, iż sąd I instancji nie uwzględnił w nim skazania w sprawie IIK 424/09 Sądu Rejonowego w Świdnicy. Wniósł o „ponowne i wnikliwe przeanalizowanie” wszystkich jego poprzednich skazań .

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Apelacja skazanego zasługuje na uwzględnienie.

W swoim wniosku z dnia 07 stycznia 2013r. skazany domagał się wydania wyroku łącznego obejmującego skazania w sprawach IIK 722/11, IIK 164/08, IIK 157/08 oraz IIK 424/09.

Z części wstępnej zaskarżonego wyroku wynika, że niniejszym postępowaniu Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział VIII Karny Zamiejscowy z siedzibą w Kamiennej Górze przedmiotem rozpoznania uczynił uprzednie skazania W. B.w sprawach IIK 722/11, IIK 164/08, IIK 157/08 Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze oraz sprawę IIK 874/06 Sądu Rejonowego w Świdnicy. Kierując się zapewne informacją z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 17 stycznia 2013r. ( k.3-5 ) nie uczynił sprawy IIK 424/09 Sądu Rejonowego w Świdnicy przedmiotem rozważań w niniejszej sprawie. Powyżej wskazana informacja z Krajowego Rejestru Karnego bowiem nie uwzględnia skazania w sprawie IIK 424/09 Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Wyżej już wskazano, iż dokonując ustaleń odnośnie istniejącego zbiegu realnego dotyczącego wszystkich przypisanych skazanemu przestępstw Sąd I instancji oparł się wyłącznie o wspomnianą błędną informację z Krajowego Rejestru Karnego. Nie spostrzegł przy tym , że z opinii o skazanym z Zakładu Karnego w C.z dnia 09 kwietnia 2013r. wynika, iż W. B.był skazany w sprawie IIK 424/09 Sądu Rejonowego w Świdnicy wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2011r. za czyny z art.247§1k.k. i 157§2k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, której koniec przypadł na dzień 06 sierpnia 2013r.

W tej sytuacji zgodzić się należy ze skarżącym, że bez rozważenia czy czyn ( czyny ) za który W. B. został skazany w sprawie IIK 424/09 Sądu Rejonowego w Świdnicy nie jest możliwe ustalenie prawidłowego zbiegu realnego przestępstw. Poczynienie zaś tych ustaleń na etapie postępowania drugoinstancyjnego nie jest możliwe. Dlatego tez konieczne jest uchylenie wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Na marginesie należy zauważyć, iż w niniejszej sprawie Sąd Rejonowy połączył skazanemu W. B. kary za przestępstwa, za które został on skazany w sprawach IIK 157/08 i IIK 164/08 Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze słusznie ustalając, że datą do której możliwe jest zakwalifikowanie popełnionych przez skazanego przestępstw jako pozostających w zbiegu realnym jest data pierwszego wyroku ( w sprawie IIK 157/08 ), tj. 22.grudnia 2008r. Tymczasem jak wynika z odpisu wyroku w sprawie IIK 874/06 Sądu Rejonowego w Świdnicy ( k.11-12 ) wszystkich czterech przestępstw za które W. B. został skazany w tej sprawie dopuścił się on w dniu 17 lutego 2006r., a zatem jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie IIK 157/08 Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze. W pisemnym uzasadnieniu zaskarżonego wyroku sąd I instancji w żaden sposób nie uzasadnił nie objęcia tych skazań niniejszym wyrokiem łącznym.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd I instancji uwzględni powyższe uwagi. Przede wszystkim ustali prawidłowy zbieg realny przestępstw, za które został skazany W. B. poszerzając rozpoznanie o skazanie w sprawie IIK 424/09 Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Ważna
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Skowron,  Waldemar Masłowski ,  Andrzej Wieja
Data wytworzenia informacji: